logo SR  EHES.JPGZisťovanie zdravia Európanov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci participuje na celoeurópskom projekte EHES - European Health Examination Survey. Do projektu sa zapojilo 29 krajín Európy, medzi nimi aj Slovensko. V rámci Slovenska bude vyšetrených 2 500 respondentov, ktorí boli vybratí náhodným výberom z centrálnej evidencie obyvateľstva. Skríning prebehne vo vekovej kategórii 18 - 64 ročných. Vybraní respondenti z okresu Čadca budú najprv oslovení pozývacím listom. Účasť na medzinárodnom projekte je dobrovoľná, ale zároveň veľmi prospešná pre náhodne vybraných respondentov, lebo sa dozvedia informácie o svojom zdravotnom stave. Projekt sa bude realizovať v mesiaci december 2011 v Poradni zdravia, ktorá sa na nachádza na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci. Hlavným cieľom projektu je získanie kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe.

EHES projekt je zameraný na získanie informácii o zdravotnom stave obyvateľstva prostredníctvom:

§ dotazníka ( základné údaje ako je vek, pohlavie, socioekonomický stav respondentov, správanie v súvislosti so zdravím a otázky o zdravotnom stave ),

§ fyzikálneho vyšetrenia ( hmotnosť, výška, odvod pása, tlak krvi ),  

§ biochemické vyšetrenie ( vyšetrenie celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, glukózy, triacylglycerolov ).

Získane informácie budú použité na:

§ preventívne aktivity

§ potreby zdravotnej starostlivosti v závislosti od sociálno-ekonomických podmienok a veku

§ plánovanie zdravotných politík

Do projektu sa zapojili nasledujúce krajiny:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Anglicko.

mapa Europy.JPG

Projekt je koordinovaný z referenčného centra, ktoré bolo založené v Helsinkách pri National Institute for Health and Welfare. Fínsko má tiež dlhoročnú tradíciu v organizovaní intervenčných projektov zameraných  na  zlepšenie zdravia obyvateľstva a zníženie chorobnosti a úmrtnosti. Príkladom takéhoto projektu je napr. Projekt Severná Karélia, ktorý mal za cieľ  zlepšiť zdravie obyvateľov tejto oblasti Fínska a zároveň znížiť nerovnosti v zdraví  medzi inými provinciami Fínska a Severnou Karéliou. Práve tieto bohaté skúsenosti fínskych kolegov viedli k tomu, že opäť iniciovali vznik projektu EHES, ktorého sa náhodne vybraný respondenti z okresu Čadca môžu zúčastniť.

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci