Logo26. JÚN MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG A ILEGÁLNEMU OBCHODOVANIU

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu dlhodobo vedie medzinárodnú kampaň na zvýšenie vedomia si vážnosti problematiky nelegálnych drog pre spoločnosť  ako celok a osobitne pre mladých ľudí.

Cieľom kampane je získanie širokej podpory a inšpirovanie ľudí, aby pôsobili proti zneužívaniu drog a nabáda mladých, aby uprednostnili svoje zdravie pred užívaním drog.

Drogy vedia zlepšiť, ale aj poškodiť zdravie, podľa typu, množstva a účelu použitej drogy. Napríklad, morfium zmierňuje bolesť, ale heroín môže byť  vysoko návykový. A to je dôvod prečo drogy a užívanie drog potrebujú kontrolu.

Obzvlášť  citliví na používanie drog sú dospievajúci a mladí ľudia. V porovnaní so všeobecnou populáciou je výskyt užívania drog medzi mladými ľuďmi dvojnásobný. Tlak zo strany rovesníkov pri experimentovaní s nelegálnymi drogami môže byť  veľký a sebavedomie naopak je často nízke. Na viac sú užívatelia nelegálnych drog často nedostatočne alebo zle informovaní o zdravotných rizikách.

Drogy podliehajúce medzinárodnej kontrole zahŕňajú stimulanty na báze amfetamínov, kanabisu, koky/kokaínu, halucinogénov, opiátov a sedatív a všetky majú bezprostredné účinky na organizmus  človeka. Napriek tomu, že niektoré z účinkov  sa zdajú príjemne, ich účinok nevydrží dlho. Drogy môžu výrazne brániť  psychickému a emocionálnemu vývinu, hlavne u mladých ľudí.

Užívaniu drog sa dá predísť. UNODC vyvíja preventívne praktiky, ktoré poskytujú verejnosti a hlavne mladým ľuďom, informácie, zručnosti a možnosti, aby si vedeli správne vybrať, vrátane možnosti sa úplne vyhnúť  užívaniu škodlivých drog.

Svetová kampaň  proti drogám vyzýva osobitne mladých ľudí, u ktorých je dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť užívania drog ako u dospelých, chrániť  si svoje zdravie.

Prvým krokom je získať  fakty o drogách. Pre mladých ľudí, všeobecnú verejnosť a odborníkov sú dostupné aj nástroje prevencie užívania drog alebo liečby drogovej závislosti. Do kampane sa môže zapojiť  rodičia, učitelia a iné zainteresované osoby. Existuje veľa spôsobov, ako sa zapojiť, vrátane šírenia informácie o kampani a organizovania informačných a inštitucionálnych podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi 26. júna.

Všetci môžeme zohrať  úlohu pri propagovaní zdravia vo svojej spoločností/ okolí.

Drogy znicia cl

Obr. 1 Takto drogy zničia človeka

 

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci