Nazov logo.JPG

Svetovému dňu ústneho zdravia je venovaný 12. september. V tento deň sa v roku 1854 narodil Dr. Charles Gordon zakladateľ Svetovej dentálnej federácie (FDI). Ústnej hygiene sa ľudia venovali od nepamäti. Už Babylončania pre 3 500 rokmi používali na čistenie zubov žuvacie tyčinky. Okrem Babylončanov aj Egypťania boli starostliví v dentálnej hygiene. Používali tenké vetvičky na jednom konci roz­strapkané do tenkých vlákien, ktorými si podľa odporučenia svojho zubného lekára čistili zuby najmenej dvakrát za deň. Najobľúbenejšie boli tyčinky z vetvičiek aromatických drevín, ktoré slúžili ako ústny deodorant. Aj v starovekej gréckej a rímskej literatúre sú informácie o drevených tyčinkách, ktoré sú približne veľké ako ceruzka. Tieto drevené tyčinky sa žuvali, až nakoniec koniec zmäkol, rozstrapkal sa a vznikla zubné kefka.

 

Prečo sú zuby dôležité?

Zub.JPGChrup spĺňa funkciu estetickú (výzor), žuvaciu, fonetickú (správna výslovnosť) a zároveň funguje ako prirodzený medzník udržiavajúci miesto pre prerezanie trvalých zubov. Preto je veľmi dôležité klásť dôraz na dentálne zdravie už v rannom detstve. Máloktorý rodič si uvedomuje, že o zuby detí sa treba starať už od ich prerezania. Rodičia detí sú zodpovední za dentálne zdravie svojich detí. Výchovou v rodine prenášajú rodičia dobré ale i zlé návyky na svoje deti. Platí pravidlo, že dieťa napodobňuje svoje okolie, preto je veľmi dôležité, aby si deti vybudovali správne stravovacie a hygienické návyky už v rannom detstve, ktoré si neskôr prenesú do dospelosti.  Nosným pilierom v starostlivosti o naše zuby  je hygiena dutiny ústnej, používanie správnej techniky čistenia zubov, stomatologická prehliadka a výživa. Pre zdravý vývoj zubov je potrebné, aby človek konzumoval dostatok racionálnej stravy, ktorá bude vyvážená, obsahujúca všetky potrebné látky na ich rast a udržanie. Ak chceme mať zdravé zuby, mali by sme piť mlieko, jesť tvaroh, syry, chudšie mäsa, veľa ovocia a zeleniny. Pritom treba dbať na to, aby v strave bol aj dostatok tvrdších potravín. Tie odstraňujú zo zubov zvyšky potravín, ktoré by sa mohli rozložiť a podporiť tak vznik zubných kazov.

Zub3.JPG

 

PROJEKT - Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena

Vo Švajčiarku preventívne opatrenia zamerané na školopovinné deti výrazne zlepšili orálne zdravie. Kazovosť permanentného chrupu klesla za posledných 35 rokov približne o 90%. KPE index (kaz, plomba, extrakcia) v roku 1968 bol 8,6 po zavedení skupinovej prevencie, ktorá sa robí trikrát ročne KPE index v roku 2000 u 12 ročných detí bol 1,3. Na zlepšení dentálneho zdravia participuje aj náš Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci prostredníctvom projektu s názvom „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku - stomatohygiena“. Prostredníctvom interaktívnych, zdravotno-výchovných prezentácii, kvízov, animovaných rozprávok, pracovných listov, básničiek, hlavolamov sa snažíme deťom predškolského veku klásť dôraz na stomatohygienu a dentálne zdravie.

1.JPG

DSC_0523.JPG

2.JPG

3.JPG

PL2.JPG

Ján Amos Komenský učiteľ učiteľov povedal : „Každý zaiste vie, že konáre dospelého stromu sa museli formovať už od prvých výhonkov podľa rozloženia, ktoré postupne dosiahnu. A nemôže to byť inak“. Osobnostné rysy, názory a postoje sa formujú už v rannom detstve. Preto sa odporúča preventívne pôsobiť v predškolskom veku. 

 

DENTÁLNE ZDRAVIE - prieskum u detí predškolského veku

Zub2.JPGNa prelome rokov 2009 a 2010 sme zrealizovali dotazníkový prieskum, ktorého sa celkovo zúčastnilo 172 detí navštevujúcich MŠ . V súbore 172 detí predškolského veku bolo 85 chlapcov (49,42%) a 87 dievčat (50,58%). Dotazník nám vyplnilo 31 otcov (18,2%) a 141 matiek (81,98%). Rodičia detí predškolského veku mali najčastejšie ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, a to 79 rodičov (45,93%). Štatistická významnosť rozdielov bola hodnotená Chi - kvadrátovým testom. Za hranicu významnosti bola považovaná hladina významnosti 0,05. 

Zistili sme, že v starostlivosti o zuby častejšie vedú svoje deti matky a to až 47,09% (81 matiek) a len 1,16% otcov (2 otcovia). Štatisticky sa nám potvrdilo, že matky vedú častejšie svoje deti k starostlivosti o zuby ako otcovia. Najväčšie percento rodičov až  57,56% (99 rodičov) začalo prvýkrát čistiť zuby svojím deťom vo veku 2 až 3 rokov. Len 1 rodič začal s čistením chrupu u svojho dieťaťa v novorodeneckom období. Zistili sme, že sladkosti do zásoby kupuje 48,26% rodičov (83 rodičov). Naopak do zásoby nekupuje deťom sladkosti 50,00% rodičov (86 rodičov) a 1,17% rodičov (3 rodičia) nám na otázku neodpovedali. Sladké nápoje (kofola, coca cola a iné) pije 89 detí, pričom dievčatá o 8,72% viac pijú sladké nápoje ako chlapci. Štatisticky sa nám potvrdilo, že významne častejšie pijú sladké nápoje dievčatá ako chlapci. Deti predškolského veku si najčastejšie čistia zuby dvakrát za deň až 64,53 % detí (111 detí). Jedenkrát za deň si čistí zuby 22,67 % detí (39 detí) a len 9,88 % detí (17 detí) si čistí zuby trikrát za deň. V súbore 172 rodičov sme zistili, že rovnako ako detí predškolského veku, tak i rodičia si najčastejšie čistia zuby dvakrát za deň až 76,74 % rodičov (132 rodičov). Jedenkrát za deň si čistí zuby 14,53 % rodičov (25 rodičov) a len 6,98 % rodičov (12 rodičov) si čistí zuby trikrát za deň

A čo dodať na záver? Snáď len vtipný výrok českého prozaika, dramatika, publicistu Karola Čapka: „Sú chvíle, keď je človek schopný takých hrdinských činov, ako ísť k zubárovi“.  J

dentist joke.JPG

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

 

LITERATÚRA:

§ ASOCIÁCIA DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK NA SLOVENSKU: Prevencia [online] [citované 10.02.2009]. Dostupné z http://www.dentalhygiene.sk/?q=prevencia

§ DENTAL ALARM: I. ...trošku z histórie - alebo prečo je super, že si neumývam zuby štetinami z diviaka. [online]. [citované 27.07.2011]. Dostupné z http://www.dentalalarm.sk./kapitola/i-trosku-z-historie-alebo-preco-je-super-ze-si-neumyvam-zuby-stetinami-z-diviaka

§ GRAUS, V.: Zuby, zúbky, zúbočky. In: Bedeker zdravia, 4, 2008, č. 3, s. 96 – 97. ISSN 1337-2734

§ J.A.KOMENSKÝ: Informatórium školy materskej. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991, 158 s., ISBN 80-08-01568-3

§ MURGOVÁ, R.: Predchádzajme civilizačným chorobám. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, 103 s. ISBN 80-7165-561-9

§ SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA: Svetový deň ústneho zdravia. [online]. [citované 27.07.2011]. Dostupné z http://www.who.sk/doleite-datumy/icalrepeat.detail/2011/09/12/646/72%7C71%7C82/12-september-§ svetovy-de-ustneho-zdravia

§ ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR: Monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, zdravotno - výchovné pôsobenie u detí predškolského veku. Metodický materiál k projektu. Bratislava 2005