Logo.JPG31. 5. 2011 SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day - WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. Každoročne je Svetový deň bez tabaku venovaný určitej téme a znej vyplynie nasledovné heslo a to znie :  Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku"

Rámcový dohovor  WHO o kontrole tabaku je popredným nástrojom kontroly tabaku. Prvá zmluva bola dojednaná pod záštitou WHO. Zmluva potvrdzuje právo všetkých ľudí na najvyššiu úroveň zdravia a poskytuje nové právne rozmery pre spoluprácu v oblasti verejného zdravia. Svetovým dňom bez tabaku sa zvýrazní zmluva , zdôraznia sa povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Rovnako ako u akejkoľvek inej zmluvy, WHO priznáva právne povinnosti zo svojej strany t.j. i na krajiny, ktoré oficiálne pristúpili na ňu.

Medzi tieto povinnosti patria: 

*   ochrana verejného zdravia pred komerčnými a inými rozsiahlymi záujmami tabakového priemyslu,

*   prijať cenové a daňové opatrenia na zníženie dopytu po tabaku,

*    ochranu osôb pre vystavením tabakového dymu,

*    regulovať obsah tabakových výrobkov,

*    regulovať zverejnenia tabakových výrobkov,

*   regulovať balenia a označovania tabakových výrobkov,                          

*   varovať ľudí pred nebezpečenstvom tabaku,                                           

*   zákaz tabakovej reklamy, propagácie a sponzorstva,

*   kontrola nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami,            

*   zákaz predaj neplnoletým osobám.                                                               

Zmluva takisto uznáva dôležitosť medzinárodnej spolupráce a pomoci na splnenie  svojich zmluvných záväzkov.  Kampaň sa zameriava na nasledujúce posolstvo, že krajina musí plne realizovať zmluvu k ochrane súčasnej  a budúcej generácie pred katastrofálnymi zdravotnými, sociálnymi, environmentálnymi a ekonomickými dôsledkami spotreby tabaku a expozícii tabakovému dymu. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je pripravená pomôcť  krajinám plniť svoje záväzky podľa zmluvy a s tým súvisiace usmernenia.

Či sa nám to páči, alebo nie, pravdou je, že tabak usmrcuje až polovicu fajčiarov, a to pomaly a nepriamo v podobe mnohých chronických ochorení (rakovina, chronické obštrukčné pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne choroby a i.), ktorých významným rizikovým faktorom je práve fajčenie.

Zo štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že každoročne takto zbytočne zomrie viac ako 5 miliónov ľudí (t.j. asi jeden mŕtvy každých šesť sekúnd) a ak sa nepodarí zvrátiť tento nepriaznivý trend, v roku 2030 pôjde až o osem miliónov ľudí.  

Heslá  a zameranie v rokoch:

2010

Heslo: Cielený marketing tabakového priemyslu na ženy - Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women

2009

Heslo: Zdravotné varovania - Tobacco Health Warnings

2008

Téma: Mládež bez tabaku - Tobacco-free Youth
Heslo: Prerušme tabakový marketingový reťazec
Posolstvo: Úplný zákaz reklamy, propagácie a sponzorstva znižuje spotrebu tabakových výrobkov

2007

Heslo: Životné prostredie bez tabakového dymu - Smoke-free environment

2006

Heslo: Tabak: Smrteľný v každej podobe - Tobacco:Deadly in any form or disguise

2005

Heslo: Zdravotníci a kontrola tabaku - Health Professionals and Tobacco Control

2004

Heslo: Tabak a chudoba - Tobacco and Poverty

 Pripravilo: Oddelenie Podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci