Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Ochrana osobných údajov a Zodpovedná osoba

Ochrana osobných údajov a Zodpovedná osoba


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej len „úrad“) je orgánom verejného zdravotníctva v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

V súlade s  § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. a osobitnými predpismi vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva a spracúva informácie, vrátane osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „osobné údaje“), potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi sú vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

RÚVZ poveril v súlade s § 44 zákona o ochrane osobných údajov za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov, poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu, ktorej kontaktné údaje sú:

zodpovedna.osoba.ruvzca@uvzsr.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

IDO §19 a 20 IS personalistika a mzdy-uchádzači o zamestnanie
IDO §19 a 20 IS podnety a podania
IDO §19 a 20 IS odborná spôsobilosť
IDO §19 a 20 IS choroby z povolania
IDO §19 a 20 IS sťažnosti
IDO §19 a 20 IS štátny zdravotný dozor
IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
IDO §19 a 20 IS priestupky
IDO §19 a 20 IS odborná prax
IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia
IDO §19 a 20 IS IS evidencia voličov (prekážka práva voliť)
IDO §19 a 20 IS konzultačné a poradenské služby na základe objednávky

 

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky