Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2021 (stav ku dňu 11.6.2021)

Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2021 (stav ku dňu 11.6.2021)


Súbory na stiahnutie: 1

Rekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti. Počas KS kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát, max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Celkovo bude počas KS 2021 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie (viď. Príloha č. 1).


Zoznam vôd určených na kúpanie pre KS 2021 (s vyhláseným štatútom) v jednotlivých krajoch je nasledovný:

BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá - Senec,
BB kraj: Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richňavské jazero, Dolnohodrušské jazero,
KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero,
PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM,
TN kraj: Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom,
TT kraj: Šulianske jazero, Kunovská priehrada,
ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Od KS 2020 je vypustená voda z VN Ružiná, pričom obe lokality (Ružiná - pri obci Divín a Ružiná - pri obci Ružiná) nebudú z dôvodu rekonštrukcie VN počas KS 2021 využívané verejnosťou na kúpanie ani monitorované.
Za vodu určenú na kúpanie (ďalej len „VUK“) sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu.

K 11.6.2021 bola RÚVZ povolená prevádzka 2 prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“) v Banskobystrickom kraji: Teplý vrch - Pláž ORMET a Zelená voda - Kurinec. Ako PK sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú  požiadavky platných predpisov.


O povolenie na prevádzku požiadali ďalšie 4 PK:

BA kraj: Slnečné jazerá - Senec, Zlaté piesky,
PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava,
ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Zatiaľ výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na lokalitách Slnečné jazerá - Senec a Zlaté piesky. Vzorky vody boli odobraté z Liptovská Mara - Liptovský Trnovec, pričom výsledky nie sú zatiaľ k dispozícií.


Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

BA kraj: Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero, Kuchajda, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Čunovo,
BB kraj: Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Dolno Hodrušské jazero, Vindšachtské jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Richňavské jazero, Veľké Kolpašské jazero,
KE kraj: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Ružín, Pod Bukovcom, Jazero Úhorná, Turzovské jazero,
NR kraj: štrkoviskové jazero Kava, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, Vodná nádrž (ďalej len „VN“) Duchonka.

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina - Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Na lokalite bola zaznamenaná aj zvýšená farba a zvýšený celkový fosfor; ide o ukazovatele vyšetrované nad rámec požiadaviek platných predpisov, ktoré sú hodnotené na základe odporúčaných hodnôt.

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili zníženú priehľadnosť vody aj na troch odberných miestach na Ružíne; na odberných miestach Ružín SKI a Ružín - prítoky bolo zistené aj prekročenie medzných hodnôt (ďalej len „MH“) mikrobiologických ukazovateľov črevné enterokoky a Escherichia coli.

Predsezónna kontrola potvrdila nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj vo Vinianskom jazere z dôvodu prekročenia MH biologického ukazovateľa cyanobaktérie; vzhľadom na prekročenie MH cyanobaktérií bol vykonaný opakovaný odber vzorky vody za účelom stanovenia biologických a ekotoxikologických ukazovateľov v laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“).


Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii:

BA kraj: Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská,
NR kraj: TONA Šurany,
PO kraj: Laborec Humenné,
TN kraj: VN Dubník I., VN Stará Myjava, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka,
TT kraj: Šulianske jazero,
ZA kraj: Vodné dielo (ďalej len „VD“) Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora.


K prírodným vodným plochám ďalej uvádzame:

Už počas predsezónnej kontroly RÚVZ Bratislava do monitoringu zaradil aj novú lokalitu - Hlboké jazero - Senec a nové odberné miesto (Východ) na Slnečných jazerách - Senec. Na lokalite Zlaté piesky nahradil odberné miesto (zo strany Seneckej cesty) novým odberným miestom (pláž).

Na Teplom vrchu - Pláž ORMET bola čiastočne zrekonštruovaná ubytovňa OLIVER.

Na lokalite Zelená voda - Kurinec bolo doplnené prenosné hygienické zázemie v prenosnej unimobunke pri plážovej časti PK.

Mimo prevádzky bude aj počas KS 2021 VN Trenčín - Opatová.


UMELÉ KÚPALISKÁ


V priebehu KS 2021 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory, alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne (viď. Príloha č. 2).


Celkovo bude počas KS 2021 sledovaných 209 umelých kúpalísk so 658 bazénmi, z toho 189 s termálnou vodou a 469 s netermálnou vodou.

Počas KS 2021 bude pravdepodobne otvorené nové Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove s jedným bazénom. O povolenie na prevádzku požiadalo aj nové Biokúpalisko Jazero L.A. Lackovce s 2 biobazénmi (plaveckým a neplaveckým) a nové Kúpalisko Miraj v Lučenci so 4 bazénmi (krytý plavecký bazén, nekrytý plavecký bazén, nekrytý neplavecký bazén, bazén pre deti).


Povolenie na prevádzku dostalo k 11. 6. 2021 zatiaľ len 196 bazénov. V prevádzke sú najmä bazény na termálnych kúpaliskách (ďalej len „TK“): TK Komárno, TK Nesvady, Wellness centrum Patince, Vodný park Bešeňová, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, TK I Štúrovo, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, AquaCity Poprad, TK Chalmová, Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, Wellnes-Aquatermal v Dolnej Strehovej, HOLIDAYPARK Kováčová. V prevádzke sú aj ďalšie sezónne bazény a bazény na kúpaliskách: Kúpalisko EVA v Piešťanoch, Pác - Kopánka v Cíferi, Castiglione v Trnave, LK Relax Aqua v Trnave, Kúpalisko Remata v Handlovej, Vodný svet Číž, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník, Aqua beach Orlík vo Zvolene, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, Vonkajší rehabilitačný bazén KD Rubín v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén pri LÚ Diamant v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén pri ŠLÚ Marína v Kováčovej, Krytý bazén Izabela v areáli TK Vyšné Ružbachy. Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne predovšetkým podľa záujmu verejnosti.
Od 12. 6. 2021 budú v prevádzke aj ďalšie kúpaliská, napr. Kúpalisko Delfín a Rosnička v Bratislave.

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Na mnohých kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky. O povolenie na prevádzku podali žiadosti ku dňu 11. 6. 2021 ďalšie bazény a kúpaliská v jednotlivých krajoch:

BA kraj: Tehelné pole, Kúpalisko Lamač, LK Modra, Kúpalisko MŠK ISKRA Petržalka,
BB kraj: Kúpalisko Miraj v Lučenci, LK Revúca, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom, Umelé kúpalisko Sklené Teplice, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, TK Sliač, Biokúpalisko „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši,
KE kraj: Mestská plaváreň Rumanova v Košiciach, Červená hviezda v Košiciach, Kúpalisko Ryba - Anička v Košiciach, Mestské kúpalisko Medzev, Nekryté LK Strážske, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov na Zemplínskej Šírave,
NR kraj: Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a toboganovým svetom v Patinciach (pôvodne TK Patince), Wellness Santovka, TK II Štúrovo, LK Topoľčany,
PO kraj: LK PLAZA BEACH v Prešove, Biokúpalisko v Snine, Jazero L.A. Lackovce, LK Humenné, AquaFun PARK Veľká Lomnica,
TN kraj: LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Brezová pod Bradlom, LK SAMŠPORT Myjava, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, LK Nemšová, LK na Ostrove Trenčín, Plážové kúpalisko Bojnice,
TT kraj: Kúpalisko Kamenný mlyn Trnava, Kúpalisko Zámocká záhrada Hlohovec, TK Horné Saliby, TK Vincov les Sládkovičovo, Mestské kúpalisko Senica, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica,
ZA kraj: Mestská krytá plaváreň v Žiline - vonkajší areál, Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove, Biobazén Oravský Háj v Brezovici, Penzión KOTVA v Trstenej, TK Liptovský Ján, LK v Čadci.


Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2020 vykonané zmeny, napr.:

  • pribudol jeden nový exteriérový vírivý bazén pre 7 osôb na kúpalisku Červená hviezda v Košiciach,
  • pribudol vonkajší tobogan v Areáli vodných športov - LK v Trebišove,
  • bola vykonaná modernizácia strojno-technologického zariadenia na LK AQUA MARIA vo Veľatoch,
  • bol nainštalovaný ohrev vody v bazéne pre deti do 10 rokov na Biokúpalisku „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši.


Počas KS 2021 budú mimo prevádzky kúpaliská: LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne-Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri penzióne Čachovo v obci Selce, vonkajší krytý bazén pri hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, LK TRITON v Košiciach, LK Moldava nad Bodvou, Vonkajší letný areál Mestskej krytej plavárne v Košiciach, LK Zlaté Moravce, Termálne centrum Galandia Galanta, LK Čalovec, Verejné kúpalisko Poltár, Nekrytý letný bazén SO 03 Paľkov na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, TK Katarína v Kremnici. Bazény pri hoteli Studnička v Námestove sú využívané len na súkromné účely.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite, prosím, na tento odkaz.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Celú správu nájdete v prílohe k článku.

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky