Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / Protiepidemické opatrenia pri záplavách

Protiepidemické opatrenia pri záplavách


Súbory na stiahnutie: 0

1. Chlórovať vodu vo verejnej vodovodnej sieti pri dodržaní chlórovania najmenej na hornej hranici prípustnej koncentrácie zvyškového chlóru u odberateľa (0,3 mg/l).
 
2. Po záplavách individuálnych vodných zdrojov povrchovou vodou (po jej opadnutí) dôkladne a opakovane vyčerpať vodu zo studní a následne ich mechanicky vyčistiť, vrátane ich okolia najmenej do vzdialenosti 10 m), s osobitným zameraním na prípadné odstránenie a neškodnú likvidáciu organickej hmoty.
 
3. Vykonať opakovane chemickú dezinfekciu studní chlórňanom sódnym (napr. s obchodným názvom SAVO) podľa návodu výrobcu. Tam, kde je to technicky možné, vykonať aj mechanickú očistu a dezinfekciu vnútorných stien studní.
 
4. Pri záplavách individuálnych vodných zdrojov povrchovou vodou nepoužívať vodu na iné ako úžitkové účely až dovtedy, kým sa nevyčistia a následne nevydezinfikujú. Vodu na úžitkové účely používať zásadne len po jej prevarení (minimálne 10 minút varu).
 
5. Na pitné účely používať vodu z náhradných riešení (dovoz cisternami, originálne neporušené balenia stolovej a minerálnej vody atď.).
 
6. V prípade zaplavených potravín považovať všetky požívatiny (s výnimkou potravinárskych balení v skle, plechovkách a plastových obaloch s neporušenými obalmi a uzávermi) za n e v h o d n é na ľudský konzum.
 
7. Osobitnú pozornosť venovať zhromažďovaniu a neškodnej likvidácii odpadov, ktoré môžu byť po opadnutí povodňovej vlny významným faktorom vzniku a šírenia infekčných chorôb. Organické odpady ukladať a zhromažďovať do vhodných kontajnerov.
 
8. Uhynuté zvieratá a potraviny živočíšneho pôvodu znehodnotené povodňou odvážať do spaľovní alebo likvidovať iným vhodným spôsobom podľa pokynov štátnej veterinárnej správy. Zakopávanie uhynutých zvierat a potravín živočíšneho pôvodu znehodnotených povodňou vo väčších množstvách do zeme v záplavových oblastiach nie je prípustné.
 
9. S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov manipulovať pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy, plastové alebo gumenné rukavice, obalové materiály – plastové vrecia, potrebné nástroje – vidly, háky a pod.).
 
10. Obytné a skladovacie priestory po ich mechanickom vyčistení dezinfikovať.
 
11. Na ochranu pred lietajúcim obťažujúcim hmyzom používať repelentné prípravky.
 
12. Pred vznikom a šírením prenosných chorôb, ako aj iných poškodení zdravia sa chrániť dodržiavaním pokynov orgánov na ochranu zdravia obyvateľstva. Dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu.

13. Pri hnačkovom a horúčkovitom ochorení vyhľadať svojho ošetrujúceho lekára.

COVID-19

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky