Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Hygiena životného prostredia / Smogová situácia

Smogová situácia


Súbory na stiahnutie: 0

Na území Slovenskej republiky sú lokality, kde dochádza k občasnému zhoršovaniu rozptylových podmienok voľného ovzdušia vplyvom lokálnej meteorologickej situácie a v dôsledku toho aj k dočasnému zhoršeniu celkového stavu znečistenia ovzdušia danej oblasti. Ide najmä o územie v dolinách s nízkou veternosťou a s prítomnosťou významných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
    
Pre dané situácie platia ustanovenia vyhlášky ministerstva životného prostredia SR č. 112 / 1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných stupňoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 103/1995 Z. z. . Uvedený právny predpis podľa zisteného stupňa znečistenia ovzdušia vybranými škodlivinami (oxid síričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, prízemný ozón ) umožňuje vyhlasovať tri regulačné stupne:
    
- signál „upozornenie“
- signál „prvý regulačný systém“
- signál „druhý regulačný systém“
    
K nim sa viažu povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia  na zníženie alebo zastavenie činnosti, vrátane obmedzenia dopravy v postihnutom území. Prevádzkové poriadky smogového regulačného systému vydávajú v príslušnej oblasti krajské úrady – orgány ochrany ovzdušia všeobecne záväzným opatrením po prerokovaní s príslušnými orgánmi, vrátane orgánov na ochranu zdravia. Informácie o predpovednej alebo vzniknutej smogovej situácii a o vyhlásení a odvolaní varovných a regulačných opatrení poskytujú obyvateľom príslušné úrady životného prostredia spôsobom uvedeným v prevádzkových poriadkoch.

Vzhľadom na to, že k vyhláseniu regulačných stupňov a ich realizácii dochádza spravidla s väčším časovým odstupom a dôsledkom regulácie ani bezprostredne nebýva výraznejšie zlepšenie, ale iba ďalšie nezhoršovanie vzniknutej situácie, môžu byť obyvatelia postihnutej oblasti dočasne vystavení pôsobeniu zvýšenej úrovne znečistenia ovzdušia. Je preto potrebné, aby dotknutí obyvatelia na danú situáciu reagovali osobnou ochranou, zameranou na maximálne možné zníženie vdychovania škodlivín z voľného ovzdušia.


Osobná ochrana je najviac potrebná u citlivých skupín populácie, ako sú:
    
- starí ľudia,
- osoby s ochoreniami dýchacej sústavy a ochorenia srdca,
- alergici a astmatici,
- malé deti,
- tehotné ženy.

Pôsobeniu a účinkom znečisteného ovzdušia sú najviac vystavené osoby pracujúce  vo vonkajšom prostredí (údržba a čistenie ulíc, polícia, stánkový predaj a pod.) event. športovci, ktorí trénujú na otvorených športoviskách.
    
Pre jednotlivé signály sa odporúča z hľadiska ochrany zdravia rešpektovať nasledujúce obmedzenia:
 
1. Upozornenie

- Obmedzte pohyb vonku, a to najmä v čase zvýšenej intenzity automobilovej dopravy („dopravná špička“). V tomto čase vylúčte prechádzky s deťmi.
- Skráťte dobu vetrania obytných miestností a vnútorných priestorov občianskych stavieb obmedzte fyzickú prácu a športové aktivity vonku (beh, bicyklovanie).

2. Prvý regulačný stupeň

- Obmedzte pobyt vonku.
- Obmedzte vetranie len na nevyhnutne potrebnú dobu.
- Nevykonávajte činnosti, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín do vnútorného ovzdušia (maľovanie, natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie).
- Obmedzte používanie kúrenísk s otvoreným ohňom (krby, prikurovanie plynovým šporákom).
- Obmedzte fyzickú aktivitu vo vonkajšom prostredí, nevykonávajte športovú činnosť.
- Telesnú prácu obmedzte tak, aby nevyvolávala zadýchanie a potenie.

3. Druhý regulačný stupeň

- Vychádzajte von iba v nevyhnutných prípadoch.
- Obmedzte vetranie na nevyhnutnú mieru – maximálne 5 minút.
- Nevykonávajte práce, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín do vnútorného ovzdušia budov.
- Obmedzte fyzickú aktivitu vo vonkajšom prostredí na nevyhnutnú mieru, vylúčte športové aktivity.
- Obmedzte fyzickú námahu, ktorá vyvoláva zadýchanie, a to aj vo vnútorných priestoroch budov.
- Nezdržiavajte sa zbytočne v nadmerne zafajčenom a zadymenom prostredí.

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

RÚVZ so sídlom v Čadci dočasne z tech. príčin zatvorený!!!
Po: 8.00-11.00
Ut: 8.00-11.00
St: 8.00-11.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky