Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií


 

Poskytovanie informácií

 

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1.      Podávanie žiadosti o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej len „RÚVZ Čadca“) a poskytovanie informácií RÚVZ Čadca sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

2.      Text zákona je prístupný na internete na adrese http://www.uvzsr.sk/docs/leg/211_2000.pdf.

3. Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Čadca bez   

zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.

4. Žiadosť sa podáva:

a) písomne:

-    poštou na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01  Čadca,

-    osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Podateľňa, Palárikova 1156, 022 01 Čadca

-    faxom na čísle: 041/4302623,

-    elektronickou poštou: na e-mailovej adrese uvedenej na webovej stránke úradu pod - Kontakt – Podateľňa a informácie,

b) ústne:

-    osobne na podateľni úradu,

-    telefonicky na telefónnom čísle: 041/4302611

5.  Žiadosť musí obsahovať nasledovné:

 - určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)

 - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo    

   Žiadateľa

   - ktorých informácií sa žiadosť týka,

- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Ak RÚVZ Čadca poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

8. Proti rozhodnutiu RÚVZ Čadca o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na RÚVZ Čadca, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať.

9. O odvolaní proti rozhodnutiu RÚVZ Čadca, ktorý vo veci rozhodol alebo mal    

    rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.

10.  Odvolací orgán Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania RÚVZ Čadca. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti                                         

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

Úkon

€ - Strana

internet

zdarma

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej

0,10

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej

0,16

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej

0,13

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej

0,20

1 ks diskety

0,50

1 ks CD

1,33

poštové poplatky

podľa cenníka Slovenskej pošty

obálky:

 

C6 -16 x 11,5 cm

0,02

DL - 22 x 11 cm

0,03

C5 - 23 x 16 cm

0,03

C4 - 32 x 23 cm

0,08

B4 - 35 x 25 cm

0,10

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka Slovenských telekomunikácií

 

Úhrada za sprístupnenie informácii sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov.

Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €, je možné uhradiť v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca.

Nový portál ÚVZ

Opičie kiahne

COVID-19

 

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom

 

Imunologický prehľad v SR 2018

Viac informácií - Klikni na obrázok

Program monitorovania pitnej vody

klikni na obrázok

Úradné dni

Po: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Ut: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
St: 8.00-11.00 / 11.30-14.00
Št: neúradný deň
Pi: 8.00-11.00 / 11.30-14.00

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako predísť chrípke

Radón a zdravie obyvateľstva

Soľ nie je nad zlato


Čisté ruky