Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi 

                                 

26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi : zriadený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (OSN), na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 - vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

 

UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému - posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom drogovom probléme.

 
UNDC logo 2

vesmir

Téma pre rok 2009: „Zdravý jedinec - zdravý národ

 

 

 

 

c Stratégia EÚ v oblasti drog (2005-2012) bola odsúhlasená v decembri 2004 a po nej bol v júni 2005 prijatý akčný plán pre boj s drogami.

c Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction - EMCDDA) je centrálnym referenčným miestom pre informácie o drogách v Európskej únii. Bolo založené 8. 2. 1993, sídlo má v Lisabone a jeho úlohou je poskytovať EÚ a jej členským štátom objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách a drogových závislostiach. EMCDDA je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ.

c Slovenská republika prijala Národný program boja proti drogám aj ako aktívnu politiku štátu v súlade s medzinárodnými dohovormi OSN. Cieľom tohto programu je znižovať dopyt, ponuku a zvyšovať informovanosť obyvateľstva o rizikách.

c Veľká pozornosť sa venuje mladým ľuďom do 18 rokov a prevencia je zakotvená aj vo výchovno-vzdelávacom procese v školách. Najviac užívané drogy na Slovensku v detskej populácii u 14 - 17 ročných sú podľa prieskumov marihuana a pervitín. Až 70 % sú to školáci 14 -15 roční, u ktorých už nejde o experimentovanie ale tvrdú závislosť.

c Podľa prieskumu vždy sa začína s experimentom alebo skúšaním legálnej drogy (cigarety, alkohol) a prechádza sa na nelegálnu drogu. Často tieto nelegálne drogy sa "úspešne" šíria pri rôznych mládežníckych stretnutiach - diskotékach, hudobných koncertoch a pod. napriek cieleným vyhladávacím policajným akciám.

c Cieľovou skupinou protidrogovej kampane sú tínedžeri a mladí dospelí ľudia – teda skupina, ktorá je osobitne vnímavá voči drogám. V tomto období života je rovesnícky tlak na experimentovanie s drogami osobitne silný a naopak, seba hodnoteniu a rešpekt k vlastnému ja je často nízky. Navyše, tí ktorí drogy užívajú, nie sú buď informovaní správne alebo sú si nedostatočne vedomí zdravotných rizík, ktoré užívanie drog obnáša.

c Drogová problematika je problém prekračujúci hranice krajín aj kontinentov a vedie k výrazným medicínskym, sociologickým aj ekonomickým dôsledkom, na ktorý neexistuje žiadne univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou riešenia je poskytovať širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní "chemického raja", ktoré v rámci prednášok  v súlade s Národným programom boja proti drogám zabezpečuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci.

 

infograf drogy.gif

Zdroj: SME: Medzinárodný deň boja proti drogám. [online]. Publikované 26.06.2007 [citované 15.06.2009]. Dostupné z http://www.sme.sk/c/3366996/medzinarodny-den-boja-proti-drogam.html

 

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci