Boj proti tuberkulóze

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne 24. marec za Svetový deň boja proti tuberkulóze. V tento deň v roku 1882 oficiálne vesmir.gifinformoval Dr. Robert Koch vedeckú spoločnosť o objave bacilu tuberkulózy. Ročne sa infikuje bacilom tuberkulózy 6 až 8 milióna ľudí a 3 milióny ľudí každoročne umiera na tuberkulózu. Tieto čísla len potvrdzujú výrok Roberta Kocha, ktorý v roku 1882 povedal: „Keby sa význam choroby meral počtom obetí, ktoré si vyžiada, zostali by všetky, aj tie najobávanejšie infekčné choroby ako mor a cholera, ďaleko za tuberkulózou.“ Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie až 95% infikovaných osôb vo svete pochádza z rozvojových krajín, kde sú limitované ekonomické aj odborné zdroje. Až 80% celosvetového výskytu tuberkulózy je v 22 krajinách, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia označuje ako krajiny s vysokým bremenom ochorenia ako napríklad India, Čína, Indonézia, Južná Afrika, Filipíny, Vietnam, Thajsko a iné.  Možno si kladiete otázku: „ Aká je situácia výskytu tuberkulózy na Slovensku?“ Podľa poskytnutých údajov z Národného registra tuberkulózy vo Vyšných Hágoch bolo v roku  2007 registrovaných 708 prípadov ochorenia (455 prípadov u mužov a 253 prípadov u žien). U mužov bolo najviac prípadov tuberkulózy zaznamenaných vo vekovej kategórii 50 – 54 rokov (72 prípadov) a u žien vo veku 75 - 79 rokov (34 prípadov). U detí a mládeže vo veku od 0 – 24 rokov bolo evidovaných 53 prípadov výskytu tuberkulózy (30 prípadov u chlapcov a 23 prípadov u dievčat). Na základe narastajúceho počtu prípadov tuberkulózy vo svete, môžeme povedať, že tuberkulóza je i naďalej neustálou hrozbou i v modernej dobe 21. storočia.

                                                                               # Tuberkulóza

Definícia a názov: Tuberkulóza (TBC) je prenosná choroba vyvolaná mykobaktériami (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), postihujúca rôzne orgány, najčastejšie pľúca. V minulosti bola táto choroba označovaná ako phtisis (suchoty). Tuberkulóza je choroba známa už oddávna, ba možno povedať, že je stará ako ľudstvo samo. Prvé správy o nej sa zjavujú v čase, keď si ľudia začínajú vytvárať väčšie sociálne celky. Už nálezy kostier z mladšej doby kamennej nám potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy. Robert Koch (1843–1910) sa stal svojou prácou O podstate infekčných chorôb jedným z najväčších bádateľov ľudstva. Objavil pôvodcu tuberkulózy, čím dokázal parazitárnu podstatu tejto infekčnej choroby. Tuberkulóza bola jednou z najväčších pliag, ktorou sa ľudstvo v tom čase cítilo ohrozené. Vo vekovej skupine 15–40 rokov pripadalo v Nemecku každé druhé úmrtie na konto tejto choroby a z celkového počtu úmrtí tvorilo jednu sedminu. V poslednej tretine 19. storočia v Uhorsku zomrelo z asi 400 000 chorých na tuberkulózu asi 74 až 80 000 ľudí, úmrtnosť na tuberkulózu na Slovensku patrila medzi najvyššie v strednej Európe. Tuberkulóza je špecifické ochorenie, ktoré je vzhľadom na svoje osobitosti a závažnosť sledované oddelene od ostatných infekčných chorôb. Bola aj je sociálnou chorobou a za zhoršenia sociálno-ekonomických podmienok dochádza vždy k vzostupu jej výskytu. Presvedčivo to dokazuje aj dokumentácia z obdobia prvej a druhej svetovej vojny, ale i nárast všade tam, kde nie je možné zabezpečiť aspoň minimálny životný štandard.

Zdroj nákazy:

Ü chorý človek, ktorý vykašláva mykobaktérie
Ü choré zviera (vychudnuté, túlavé), v mestách hlavne holub
Ü odpadové vody, spodná voda
Rizikové skupiny:

u Fyziologické zníženie obranyschopnosti - vek do 5 rokov, puberta, gravidita, laktácia, staršie vekové skupiny obyvateľstva, bezdomovci, toxikomani,  ...
v Jedinci s HIV a  AIDS, migranti, osoby infikované multirezistentnými kmeňmi TBC

Prenos nákazy: Mykobaktérie sa šíria vzdušnou cestou a do organizmu vstupujú dýchacími cestami inhaláciou drobných kvapôčiek. Zriedkavejší je digestívny prenos alebo prenos kontaktom. Veľmi vzácny je hematogénny prenos z matky na plod. Najčastejšou vstupnou bránou je dýchací trakt, o čom svedčí i vysoký podiel pľúcnej tuberkulózy, ktorá tvorí 80 až 90% všetkých foriem tuberkulózy.

Výskyt tuberkulózy:

Rozdelenie krajín Európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie podľa výskytu TBC

Skupina 1 – vysoký výskyt TBC

Skupina 2 – Stredný výskyt TBC

Skupina 3 – Nízky výskyt TBC

5 prioritných krajín: Ruská federácia, Ukrajina, Rumúnsko, Uzbekistan, Kazachstan

ostatných 11 krajín: Tadžikistan, Bielorusko, Kirgizsko, Azerbajdžansko, Kirgizsko, Moldavská republika, Litva, Turkménsko, Arménsko, Estónsko

Turecko, Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Juhoslávia, Maďarsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Kréta, Macedónsko, Albánsko

Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Grécko, Česká republika, Belgicko, Holandsko, Slovensko, Rakúsko, Švajčiarsko, Izrael, Fínsko, Írsko, Slovinsko, Švédsko, Nórsko, Luxembursko, Malta, Andorra, Island, San Marino, Monako 

(Zdroj: Solovič, I.: Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad [online] . Dostupné z http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zcsk/Via_04_04.pdf)

Výskyt tuberkulózy na Slovensku

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch uvádza, že podľa geografického rozloženia Slovenskej republiky patrí žilinský kraj spolu s košickým a prešovským k oblastiam s najvyšším výskytom tohto ochorenia. V týchto oblastiach to dáva do súvislosti s vysokou mierou nezamestnanosti a stále závažným sociálnym problémom. Tuberkulóza sa častejšie vyskytuje u starších ľudí, u ľudí so zníženou imunitou, u pracujúcich v riziku ochorenia a u ľudí prisťahovaných s rozvojových krajín. Ak by sme sa na to pozreli v číslach, tak z hlásených prípadov tuberkulózy v roku 2007 išlo o 205 prípadov (25,8 na 100 000 obyvateľov) v prešovskom kraji, 117 prípadov (15,2 na 100 000 obyvateľov) v košickom kraji a 110 prípadov (15,9 na 100 000 obyvateľov) v žilinskom kraji. V roku 2008 bol zaznamenaný pokles výskytu tuberkulózy v žilinskom kraji o 17 prípadov v porovnaný s rokom 2007, celkový počet hlásených prípadov tuberkulózy v žilinskom kraji v roku 2008 bol 93 prípadov (53 mužov a 40 žien). Vychádzajúc z údajov Národného registra tuberkulózy bolo v roku 2008 zaznamenaných v okrese Čadca 9 prípadov (7 mužov a 2 ženy) výskytu tuberkulózy a v okrese Kysucké Nové Mesto boli zaznamenané 4 prípady (3 ženy a 1 muž) výskytu tuberkulózy. V grafe môžete vidieť počet prípadov tuberkulózy v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto od roku 2004 do roku 2007. 

TBC zilinsky kraj.jpg

V žilinskom kraji v roku 2007 bolo zaznamenaných 15,8 prípadov výskytu tuberkulózy na 100 000 obyvateľov. Údaje o počte prípadov výskytu tuberkulózy v susedných štátoch (Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina) sú z roku 2006.

mapa TBC.jpg

 

Prejavy tuberkulózy

Prvý kontakt s infekciou, čiže primárna infekcia, vyvoláva všeobecné nešpecifické príznaky, ktoré sa často prehliadnu, lebo sa objavujú pomaly a sú len mierne. Jedinec zvyčajne udáva pocit únavy, nechutenstvo, malý hmotnostný úbytok, nočné potenie a mierne zvýšenú teplotu v ranných hodinách. Tieto príznaky zvyčajne vymiznú po niekoľkých týždňoch. Vo chvíli, keď ochorenie prepukne naplno, čo môže byť ihneď po prvom kontakte s baktériou alebo až mnohé roky po nákaze, sa objavujú vyššie uvedené príznaky, ale s väčšou intenzitou a dlhším trvaním, ku ktorým sa pridružia ďalšie. Zo strany dýchacieho traktu sa najčastejšie objavuje kašeľ, ktorý pretrváva týždne a môže byť sprevádzaný mohutným vykašliavaním, pričom vzhľad vykašľaného materiálu je nezriedka krvavý. Častá je aj bolesť na hrudníku stupňujúca sa pri kašli a pri hlbokom nádychu. V ďalšom priebehu sa celkový stav jedinca výrazne zhoršuje a pridruží sa horúčka.

Asi v 10 % prípadov nastane rozsev infekcie mimo pľúc, pričom môže dochádzať k postihnutiu iných orgánov, ako napr. centrálneho nervového systému (tuberkulózna meningitída - zápal mozových blán), srdca (tuberkulózna perikarditída - zápal osrdcovníka), kostí (tuberkulózna osteomyelitída) a obličiek.

K mimopľúcnemu postihnutiu dochádza častejšie v krajinách Ázie a Afriky, kde má ochorenie zároveň aj ťažší priebeh a častejšie smrteľné vyvrcholenie.

Prevencia

Ü všeobecné hygienické a protiepidemiologické opatrenia

Ü včasné vyhľadávanie zdrojov nákazy, ich izolácia a racionálna liečba

Ü očkovanie proti TBC, kožný tuberkulínový test

Ü sledovanie podozrivých z nákazy

Ü chemoprofylaxia: aktívne bráni vzniku ochorenia podávaním INH v dávkach 5 mg/kg hmotnosti po dobu 6 mesiacov. Primárna chemoprofylaxia sa zameriava na zdravých, ale nákazou ohrozených jednotlivcov. Sekundárna chemoprofylaxia sa má u osôb s pozitívnou tuberkulínovou reakciou zabrániť prechodu infekcie na ochorenie alebo recidívu vyhojenej TBC pri poklese imunity

Ü cielené RTG prehliadky obyvateľstva

 

Súčasný anglický profesor zaoberajúci sa pľúcnymi chorobami J.R.Bignall povedal: „Príbeh tuberkulózy za posledných tridsať rokov bol príbehom triumfu i tragédie. Triumfu vedcov, ktorí zabezpečili prostriedky na kontrolu a konečné vyhladenie tejto choroby a tragédie v tom, že sme pri využívaní ich objavov zlyhali.“

 

Použitá literatúra:

u SOKOLOVIČ, I.: Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad. [online] . Dostupné z http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zcsk/Via_04_04.pdf

v NOZDROVICKÁ, A.: Tuberkulóza nezmizla - 24. marec je dňom TBC. [citované 23.03.2007]. [online] . Dostupné zhttp://www.zdravie.sk/sz/content/674-30706/Tuberkuloza-nezmizla-%96-24-marec-je-dnom-tbc.html

w RAJECOVÁ, E. a kol.: Súčasný pohľad na otázniky v liečbe tuberkulózy. [online] . Dostupné z http://www.solen.cz/pdfs/far/2003/01/06.pdf

x  KOBER, L.: Prevencia. [online] . Dostupné z http://www.tuberkuloza.sk/prevencia.html

y ZDRAVOTNÍCTVO: Ako sa prejavuje tuberkulóza? [online] . Dostupné z  http://www.zdravotnictvo.sk/buxus/generate_page.php?page_id=372

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA:  Každý  môže pomôcť v boji proti tuberkulóze. [online] [citované 12.02.2009]. Dostupné z http://who.who.sk/images/stories/file/tab_mar_08.pd

NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE: Aká je v súčasnosti epidemiologická situácia tuberkulózy? [online] [citované 12.02.2009]. Dostupné z http://www.hagy.sk/showpage.php?name=nrt_uvod

NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE: Incidencia TBC v rokoch 2004 až 2007 - žilinský kraj [online] [citované 12.02.2009]. Dostupné z http://www.hagy.sk/alias_nrt/grafZA_2004-2007.pdf

 

Pripravila: Mgr. Zuzana Valachová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

Oddelenie podpory zdravia