Európsky imunizačný týždeň

injek2.gifEurópsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) iniciuje v tomto roku ďalší ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW - European Immunization Week), ako kampaň Euroregiónu SZO zameranú na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Cieľom EIW je nárast zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým dokážeme vďaka očkovaniu úspešne predchádzať.EIW sa uskutoční v termíne od 21. 4. do 25. 4. 2008. V rovnakom termíne sa súbežne bude realizovať aj imunizačný týždeň na americkom kontinente (VWA - Vaccination Week in the Americas). Ide o prvý krok k realizácii budúceho "Globálneho imunizačného týždňa". EIW sa v tomto roku realizuje v 33 krajinách Euroregiónu SZO (v roku 2007 sa zúčastnilo 25 krajín vrátane Slovenska). V SR bolo uskutočnených spolu 396 aktivít (prednášky, články pre printové médiá, rozhlasové relácie, využitie regionálnych médií, informačno - edukačné materiály, vakcinačné poradne atď.), ktoré realizovali úrady verejného zdravotníctva. Oslovená bola laická verejnosť, zdravotnícki pracovníci, rómske komunity a iné rizikové skupiny.

 

V tomto roku budú aktivity v rámci EIW zamerané najmä na nasledovné okruhy:

1. Očkovanie patrí medzi základné práva dieťaťa - situácia u nás, vo svete

Každý rok sa narodí 130 miliónov detí, pričom 30 miliónov z nich nemá prístup k očkovaniu. Každé štvrté dieťa na svete nie je očkované proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, tuberkulóze a osýpkam. U dieťaťa žijúceho v rozvojovej krajine existuje 10-krát vyššia pravdepodobnosť úmrtia na ochorenia, ktorým možno predchádzať očkovaním, ako u dieťaťa žijúceho v priemyselne vyspelej krajine.

 

2. Očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu životov

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie z 10,6 miliónov úmrtí detí do 5 rokov pripadá 1,4 milióna úmrtí na ochorenia, ktorým je možné predchádzať očkovaním. V Európskom regióne SZO je to 32 000 úmrtí detí ročne. Vďaka očkovaniu sa ročne zachránia asi 3 milióny ľudských životov na celom svete.

 

3. Efektivita povinného očkovania - eliminácia, eradikácia ochorení preventabilných očkovaním

Realizáciou systematického celoplošného očkovania v SR sa podarilo dosiahnuť, že:

Ü od r. 1960 je eradikované ochorenie na detskú obrnu,

Ü od r. 1980 je eliminované ochorenie na záškrt,

Ü od konca 50-tych rokov je eliminovaný novorodenecký tetanus,

Ü od 60-tych rokov je eliminovaný tetanus u detí a mladistvých,

Ü od roku 1998 sú eliminované osýpky,

Ü u ostatných ochorení proti ktorým sa systematicky povinne očkuje sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych hodnotách.

 

4. Nedostatočná zaočkovanosť znamená hrozbu znovu sa objavenia život ohrozujúcich infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním

Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním v SR vedie k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Kým však ochorenie nie je celosvetovo eradikované (pôvodca nákazy sa nenachádza na zemskom povrchu), pri súčasnej masívnej migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do hociktorej krajiny vylúčené. Každá krajina má neimunizované skupiny populácie, v ktorých môže kedykoľvek vzniknúť a rozšíriť sa ohnisko infekčného ochorenia. Príkladom môže byť epidémia osýpok v Albánsku, Grécku, Taliansku, Rumunsku, Srbsku v rokoch 2006 a 2007, kde najvyšší počet prípadov bol zaznamenaný v rómskych alebo migrujúcich skupinách obyvateľov. Pri nedostatočnej kolektívnej imunite, ktorá sa dosahuje minimálne 95 % zaočkovanosťou môže hroziť návrat osýpok, záškrtu, detskej obrny a ďalších závažných infekčných ochorení.

 

5. Odpoveď na antivakcinačné aktivity

Na Slovensku rovnako ako aj v iných krajinách možno pozorovať nárast antivakcinačných aktivít. Vlnu protiočkovacích postojov vyvolali informácie o "škodlivosti očkovania". Odporcovia očkovania neuvádzajú, aký ťažký môže byť priebeh infekčného ochorenia alebo jeho komplikácie. Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním zabili vo svete viac detí, ako všetky vojny. Spochybňovanie imunizácie a imunizačných programov neuváženými prehláseniami, bez dôkladnej znalosti problematiky môže závažným spôsobom ohroziť zdravie detskej populácie a priniesť návrat takých infekčných ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu dlhodobo nevyskytujú.

 

6. Zvýšenie zaočkovanosti sociálne neprispôsobivých skupín populácie a iných rizikových skupín

Celková zaočkovanosť proti ochoreniam imunizačného programu sa udržiava na úrovni 98 - 99 %, avšak v niektorých pediatrických obvodoch Slovenska, najmä s vysokým podielom rómskych detí je zaočkovanosť nedostatočná. Pre dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity je potrebné zaočkovať každé dieťa danej lokality. Odmietanie očkovania proti osýpkam rodičmi rómskych detí resp. vysoká migrácia rómskych rodín viedla k epidémii osýpok na východnom Slovensku v rokoch 1997 a 1998 v komunite neočkovaných, ktorá sa rýchlo šírila do ďalších lokalít.

 

7. Podpora očkovania proti chrípke, pneumokokovým infekciám a možnosti očkovania proti ľudskému papilomavírusu

Očkovanie proti chrípke je optimálnou prevenciou najmä pre starších chorých a oslabených ľudí a je plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami. V zaočkovanosti najmä týchto skupín populácie Slovenská republika stále zaostáva za vyspelými krajinami.

Invazívne pneumokokové ochorenia (zápal mozgových blán, otrava krvi alebo zápal pľúc) predstavujú najvyššie riziko pre skupinu najmladších detí a pre starých ľudí nad 60 rokov. Od 1. 4. 2008 zdravotné poisťovne čiastočne uhrádzajú vakcínu proti pneumokokom určenú pre deti do 2 rokov s doplatkom rodiča 85,30 Sk za jednu dávku. Deťom do 2 rokov dispenzarizovaným pre rôzne chronické ochorenia zdravotné poisťovne vakcínu plne uhrádzajú.

Od roku 2007 je dostupná v lekárňach očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice. Ide o druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na zhubné ochorenia u žien. Očkovanie proti tejto infekcii spolu so zlepšením skríningu žien je jedinou možnou cestou boja proti tejto chorobe. HPV vakcína je prvou komerčne dostupnou očkovacou látkou proti vzniku zhubného nádoru na úrovni primárnej prevencie.

 

& Nárast výskytu osýpok v Európe

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

Pripravila: Mgr. Zuzana Valachova

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

Oddelenie podpory zdravia