Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo

dochodca2-1.jpgHlavným cieľom projektu je zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí. Eliminovať sociálnu izoláciu, ktorá ma negatívny vplyv na mortalitu a morbiditu starších ľudí. Využiť aktivitu vzájomne prospešnú aktivitu seniorov pre zdravie.

Starnutie samo o sebe svojim prirodzeným procesom nie je problémom. Ten nastáva spolu s prichádzajúcimi zmenami biologickými, zdravotnými, ekonomickými i spoločenskými. Pre starobu platia tie isté potreby a túžby ako pre ľudí v ostatných obdobiach života: túžba po bezpečí, láske, túžba po pohodlí a uplatnení sa. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravé starnutie procesom chopenia sa možností a príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví. V Európskej únii v súčasnosti žije šesťdesiat dva miliónov ľudí presahujúcich vek šesťdesiat päť rokov. Predstavuje to šestnásť percent populácie. Prognóza do budúcnosti hovorí, že v rámci celosvetového počtu sa do roku 2050 podiel ľudí seniorského veku zdvojnásobí. Zdravie chápeme ako životnú hodnotu, ktorú si často krát začneme vážiť až vtedy, keď ju strácame. Neustále narastajúce výdavky za zdravotnú starostlivosť nás nútia zamýšľať sa nad starou známou pravdou, že prevencia je mnohonásobne účinnejšia a najmä lacnejšia ako liečba. Zdravie je ovplyvnené z 50 % spôsobom života, z 20 % závisí od prostredia (životné prostredie, pracovné prostredie, ...), 20 % prispieva na stav zdravia genetika a zostávajúca percentuálna časť je výsledok zdravotnej starostlivosti. Ako vidieť z týchto hodnôt, každý z nás má v rukách ten najcennejší dar a to je naše zdravie, a preto by bolo dobré, aby sme si svoje zdravie začali vážiť. Už grécky filozof Demokritos v 4. stor. pred n. l. napísal: „ ... nad svojím zdravím máme moc a jednajúc vo svojej neviazanosti proti nemu, stávame sa so svojimi žiadosťami jeho zradcami.“ 

Štruktúra chorobnosti obyvateľstva na Slovensku sa už dlhšiu dobu významnejšie nemení. Prvé miesta si trvale udržujú chronické neinfekčné ochorenia, najmä kardiovaskulárne (srdcovo – cievne) a nádorové ochorenia. Ďalšie miesta zaujímajú ochorenia dýchacej sústavy a diabetes. Zreteľne sa zvyšujúci trend majú psychiatrické ochorenia, ktoré sú na treťom mieste medzi príčinami invalidizácie.

logo.jpg

& Vieme zdravo žiť?

& Európska charta zdravia srdca

& Každý musí na niečo zomrieť, ale smrť nemusí byť pomalá, bolestivá a predčasná