bud592260.jpgPROGRAMY A PROJEKTY

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci

na roky 2011 a na ďalšie roky

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA

 

 

 

Programy a projekty

dochodca2-1.jpg

„Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“

Staroba ako súčasť nášho života

zubky3.jpg

„Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského vek - stomatohygiena“

Zlepšenie dentálneho zdravia detskej populácie

heart.gif

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie

obezita3.jpg

Národný program prevencie obezity

Eliminovať epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity v populácii

logo_who.gif

Populačná stratégia - aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou

Informovať obyvateľstvo o prioritných a aktuálnych problémoch zdravia

CINDI.jpg

CINDI program SR

Skríning zdravotného stavu

smoking-ban.gif

Príprava a realizácia medzinárodnej súťaže pre fajčiarov Prestaň a vyhraj 2010

Motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu