brushing tooth girls.gifZdravotno – výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena

Zdravie ústnej dutiny je neodmysliteľnou súčasťou celkového zdravia ľudského organizmu. Prispieva nielen ku kvalite života, ale aj k prevencii niektorých chorôb a udržaniu dobrého zdravia. Ani jedného jedinca nemožno pokladať za zdravého, ak sa v jeho ústnej dutine vyskytuje aktívne ochorenie. Podľa súčasných údajov je v našej republike 90 % obyvateľstva postihnutých zubným kazom a okolo 50 % má ochorenie paradontu. Vo Švajčiarsku, kde preventívne opatrenia, ktoré boli zamerané na školopovinné deti výrazne zlepšili orálne zdravie. Kazovosť permanentného chrupu klesla za posledných 35 rokov približne o 90 %. KPE index (Kaz, Plomba, Extrakcia) v roku 1968 bol 8,6. Po zavedení skupinovej prevencie, ktorá sa robí 3 x ročne, KPE index v roku 2000 u 12 ročných detí bol 1,3. V Nemecku v roku 1989 u 12 ročných detí bol KPE index 4,1. Po zavedení skupinových preventívnych opatrení KPE index v roku 2000 klesol na 1,37. V Slovenskej republike je KPE index (Kaz, Plomba, Extrakcia) u detí 6,5!

Vychádzajúc z týchto skutočností pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky projekt „ Zdravotno - výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena “, na ktorého plnení participuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Čadci. Hlavnou cieľovou skupinou projektu zameraného na zlepšenie orálneho zdravia sú 3 až 6 ročné deti, ktoré navštevujú materské školy. Oddelenie podpory zdravia bude projekt realizovať prostredníctvom piatych vytvorených prezentácii. Prezentácia s názvom „Dentálne zdravie“ je venovaná pedagógom materských škôl. Ďalšie štyri prezentácie „Zdravé zúbky“, „Naši pomocníci“, „Rozprávka o maškrtnom Adamkovi a „Boľavý zúbok“  sú venované deťom predškolského veku. Prezentácie vytvorené v programe Power Point budú doplnené animovanými rozprávkami „Maškrtná veverička“, „Čo sa stalo medvedíkovi“, „Prečo vlk šušlal“, interaktívnymi hrami a názornou ukážkou správnej techniky čistenia zubov u detí predškolského veku.

E

Etapy riešenia:

sipka6.gif Intervenčné, zdravotno - edukačné pôsobenie u detí vmaterských školách, spojené s nácvikom správnej techniky umývania zubov, upevňovania návykov celodenného udržiavania orálnej hygieny, rozvíjania kladných postojov k prehladke a ošetreniu zubov. Pri formovaní zručnosí, návykov, postojov detí sa budú využívať metódy: zážitkového účenia, interaktívne hry, rôzne zdravotno - výchovné materály.

 

sipka6.gifIntervenčné, zdravotno - edukačné pôsobenie na rodičov a učiteľky MŠ, prostredníctvom besied, odporúčaní, usmerňovaní, informačných letákov.

 

sipka6.gifV pilotnom projekte okrem edukačného pôsobenia realizovať dotazníkový prieskum a monitoring súčasného stavu chrupu u detí v materských  školách.

 

Neuspokojivý stavu chrupu našich detí a obyvateľov SR je nevyhnutným krokom k posunu prevenciu zameranej na predchádzanie zubných ochorení na prioritné miesto vo verejnom zdravotníctve. Zavedenie preventívnych opatrení tak skoro ako je to možné je vhodne načasovaným obdobím pre zachovanie trvalých zubov v zdravom stave. V tomto období je možné pôsobiť na deti v malých skupinkách za účelom prevencie kazivosti zubov, ako aj upevnenia návyku na pravidelnú, každodennú starostlivosť o chrup a ústnu dutinu.

 

 kniha-icona-gif.gifomaľovánky pre deti predškolského veku

 kniha-icona-gif.gifRozprávka o maškrtnom Adamkovi

 

logo zub.jpgPripravila : Mgr. Zuzana Valachová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Oddelenie podpory zdravia